06/07/2022 തീയതിയിലെ 52/2022/ധന പരിപത്ര പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വിവരങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിര്‍മ്മിതിയിലേക്കായി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു.

  • Spark PMU
  • July 7, 2022
  • Comments Off on 06/07/2022 തീയതിയിലെ 52/2022/ധന പരിപത്ര പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വിവരങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിര്‍മ്മിതിയിലേക്കായി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു.